ครูเอ้@ดอทเน็ต

 ลืมรหัสผ่าน
 สมัครสมาชิก
ค้นหา
คำค้นยอดนิยม: กิจกรรม เพื่อน discuz
ดู: 9123|ตอบ: 1

กฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ-เนตรนารี (กิจกรรมลูกเสือชาวบ้าน2555)

[คัดลอกลิงก์]

66

กระทู้

4

ผู้ติดตาม

671

เครดิต

ผู้ดูแลระบบ

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

 • อารมณ์รายวัน
  ยิ้มแย้ม
  2012-9-9 22:13
 • เช็คชื่อแล้ว: 6 วัน

  [LV.2]Beginners

  โพสต์เมื่อ 2012-10-21 19:55:15 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
  คำปฏิญาณและกฎลูกเสือสามัญ
  คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ เป็นสิ่งที่ลูกเสือต้องปฏิบัติตาม เพื่อเสริมสร้างตนให้เป็นพลเมืองดี

             
  คำปฏิญาณคืออะไร             คำปฏิญาณ คือ คำมั่นสัญญาที่ลูกเสือได้ให้ไว้แก่ผู้บังคับบัญชาต่อหน้าแถว หรือในพิธีการทางลูกเสือเป็นหลักสากลที่ลูกเสือทุกคนต้องปฏิบติเช่นเดียวกันหมด ลูกเสือจะต้องจดทำคำปฏิญาณให้ได้ และต้องพยายามปฏิบัติตนตามคำปฏิญาณอย่างเต็มความสามารถหรือให้ดีที่สุด

  คำปฏิญาณของลูกเสือ
  "ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า"
  ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
  ข้อ ๒ ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
  ข้อ ๓ ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ


  คำปฏิญาณ 3 ข้อ

  ข้อ 1 "ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์"
  ชาติ หมายถึง กลุ่มชนที่มีความรู้สึกในเรื่องเชื้อชาติ ศาสนา ประวัติศาสตร์ ความเป็นมา ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมเดียวกัน หรืออยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลเดียวกัน ดังนั้น ลูกเสือควรปฏิบัติต่อชาติ ดังนี้
              ๑. ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี หมั่นศึกษาหาความรู้ใส่ตัว
              ๒. เชื่อฟัง ปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
              ๓. ไม่ประพฤติผิดต่อขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎหมายบ้านเมือง
              ๔. เป็นผู้ประกอบอาชีพสุจริต สร้างความเจริญก้าวหน้าแก่ชาติ
              ๕. เป็นผู้เสียสละ พลีเลือดเนื้อและชีวิต รับใช้ชาติด้วยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวต่อสู้รักษาเอกราชของชาติไว้ในเมื่อมีศรัตรูมารุกราน

  ศาสนา เป็นเครื่องเหนี่ยวรั้งจิตใจและสั่งสอนให้คนรู้ดีรู้ชอบ ละเว้นความชั่วไม่เบียดเบียนกัน ให้ประพฤติแต่ความดี และประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ ลูกเสือจึงต้องเคารพและปฏิบัติต่อศาสนาดังนี้
             ๑. ปฏิบัติกิจทางศาสนา ตามจารีตประเพณีที่ตนนับถือด้วยใจบริสุทธิ์
             ๒. เคารพสักการะ เชื่อฟัง และปฏิบัติตามคำสั่งสอนของศาสนาที่ตนนับถือ
             ๓. ประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ โดยไม่แสดงอาการลบหลู่ศาสนาอื่น
             ๔. ละเว้นการประพฤติชั่ว กระทำแต่ความดี
             ๕. เข้าร่วมพิธีทางศาสนาตามเวลาและโอกาสอันควร
  พระมหากษัตริย์ ทรงเป็นองค์พระประมุขของชาติ ทรงเป็นอัครศานูปถัมภก เป็นพระบรมราชูปถัมภ์คณะลูกเสือแห่งชาติ ทรงเป็นจอมทัพไทย และเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยลูกเสือต้องปฏิบัติต่อองค์พระมหากษัตริย์ดังนี้
             ๑. ถวายความเคารพสัการะต่อพระองค์ท่าน พระบรมวงศานุวงศ์และพระบรมฉายาลักษณ์ ไม่แสดงกิริยาวาจาอันเป็นการลบหลู่ดูหมิ่น
             ๒. ไม่กระทำการใดๆ ที่จะเป็นการกระทบกระเทือนเสื่อมเสียพระเกียรติคุณ อีกทั้งยังต้องช่วยป้องกันมิให้คนอื่นกระทำเช่นนั้นด้วย
             ๓. ยอมสละเลือดเนื้่อถวายเป็นราชพลีได้

  ข้อ 2 "ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ"
             หมายความว่า ลูกเสือเป็นผู้มีใจโอบอ้อมอารี มีเมตตากรุณาต่อสัตว์ ต่อเพื่อน และต่อผู้อื่นเสมือนหนึ่งเป็นญาติพี่น้องของตน ยอมเสียสละความสุขส่วนตัวบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน ช่วยผู้อื่นเมื่อมีภัย โดยเฉพาะเด็ก ผู้หญิง คนชรา และผู้ที่อ่อนแอกว่า


  ข้อ 3 "ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ"
  หมายความว่า ลูกเสือจะต้องปฏิบัติตนตามกฎ ๑๐ ข้อของลูกเสืออย่างเคร่งครัด ไม่หลีกเลี่ยง เพราะกฎดังกล่าวเป็น "ศิล" ของลูกเสือ เป็นหลักยึดเหนี่ยวที่จะทำให้ลูกเสือเป็นคนดีของครอบครัว ของสังคม และของประเทศชาติ
      กฏ คือ ข้อบัญญัติหรือกำหนดสำหรับเป็นแนวทางให้ลูกเสือนำไปปฏิบัติมีด้วยกันทั้หมด 10 ข้อ กฎของลูกเสือไม่ใช่ข้อห้ามหรือข้อบังคับแต่เป็นหลักปฏิบัติที่ลูกเสือจะต้องทำด้วยความสมัครใจ ด้วยวิญาณของลูกเสือซึ่้่งมีรายละเอียดดังนี้
               1. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้
               2. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
               3. ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
               4. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
               5. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
               6. ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์
               7. ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดา มารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ
               8. ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก
               9. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์
             10.ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

  กฎ 10 ข้อของลูกเสือ
  ข้อ 1 "ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้" (A scouts is to be Trusted)

  ลูกเสือจะต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์ ปฏิบัติตามคำมั่นสัญญาอย่างเคร่งครัด มั่นคงอยู่ในคุณงามความดี ไม่ยอมแพ้แก่สิ่งยั่วยุหรืออำนาจฝ่ายต่ำ กระทำตนให้เป็นที่เชื่อถือและไว้วางใจแก่ผู้อื่นได้เสมอ

  ข้อ 2 "ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ" (A scout is loyal)
  เป็นการยืนยันในคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้อย่างมีเกียรติ ด้วยการแสดงออก ปฏิบัติจริงทุกวิถีทาง เพื่อปกป้องสถาบันชาติ
  สถาบันศาสนาและสถาบัยพระมหากษัตริย์ รวมถึงจะต้องยึดมั่นในความซื่อสัตย์กตัญญูต่อผู้มีพระคุณทุกท่าน


  ข้อ 3 "ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น" (A scout duty is to be useful and to help others)
  ลูกเสือจะต้องเป็นคนไม่เห็นแก่ตัว พร้อมอยู่เสมอที่จะบำเพ็ญประโยชน์และเป็นที่พึ่งแก่ผู้อื่นได้ ซึ่งหมายความว่า
  จะต้องพัฒนาตัวเองให้มีความรู้ความสามารถ และพึ่งตนเองได้ด้วย


  ข้อ 4
  "ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก"
  (Scout is a friend to all and a brother to every other Scout)

  ลูกเสือจะต้องเป็นผู้ที่มองโลกในแง่ดี มีจิตใจ โอบอ้อมอารี มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนทุกคนโดยไม่เลือกเชื้อชาติ ศาสนา
  และชั้นวรรณะ รวมทั้งมีความตระหนักในหลักภารดรภาพคือ ความรู้สึกเสมือนเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก


  ข้อ 5 "ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย" (A scout is Courteous)
  ลูกเสือจะต้องเป็นผู้มีกิริยาวาจาสุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อม มีสัมมาภารวะต่อบุคคลทั่วไป ไม่ยกตนข่มท่าน

  ข้อ 6 "ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์" (A scout is a Friend to animals)
  ลูกเสือจะต้องเป็นผู้มีใจเมตตากรุณาสงสารสัตว์ ไม่รังแกหรือทรมานสัตว์ให้ได้รับความเจ็บปวด
  หรือเมื่อพบสัตว์ได้รับความลำบากก็ต้องให้การช่วยเหลือมันจนพ้นภัย


  ข้อ 7 "ลูกเสือต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดาและผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ"
  (A scout obeys orders of his parents patrol leader of Scoutmaster with out question)

  ในฐานะที่บิดามารดาเป็นผู้ให้กำเนิดและเลี้ยงดูเราจนเติบใหญ่ขึ้นมา รวมไปถึงบรรดาครู อาจารย์ และผู้บังคับบัญชา
  ท่านเหล่านี้ล้วนเป็นที่ผู้ที่มีประสบการณ์ชีวิตมากว่าเรา ดังนั้น คำสอน ดำชี้แนะ หรือคำสั่งของท่านจึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
  ลูกเสือจึงจะต้องเคารพเชื่อฟังและปฏิบัติตามโดยฉับไว ไม่ลังเลใจ อันเป็นวินัยซึ่งเกิดจากภายในมิใช่เป็นการถูกบังคับให้กระทำ  ข้อ 8 "ลูกเสือมีใจร่าเริงและไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก" (A scout Smiles and under difficulties)
  ลูกเสือจะต้องเป็นผู้มี่อาการยิ้มแย้มแจ่มใสและร่าเริงอยู่เสมอ ถึงแม้ว่าจะตกอยู่ในความยากลำบากปานใดก็ตาม
  ก็จะไม่แสดงอาการย่อท้อให้เห็น


  ข้อ 9 "ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์" (A scout is Thrifty)
  ลูกเสือจะต้องเป็นผู้รู้จักประหยัดทรัพย์ทั้งของตนและผู้อื่น รู้จักเก็บหอมรอมริบ สำหรับใช้บำรุงตน
  ไม่เบียดเบียนผู้อื่นในเรื่องทรัพย์สินเงินทอง


  ข้อ 10 "ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ" (A Scout is clean in thought word and deed)
  ลูกเสือจะต้องรู้จักสำรวมและระวังกาย วาจา ใจ ไม่ให้มีความอิจฉา ริษยา คิดเบียดเบียนหรือทำให้ร่างกายและทรัพย์สินของผู้อื่นเดือดร้อนและชำรุดเสียหาย
  รวมไปถึงการไม่พูดคำหยาบ คำเท็จ โดยพยายามยัดหลักว่า "สิ่งที่คิด กิจที่ทำ คำที่พูด" จะต้องไม่ทำให้ทั้งตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน ซึ่งถ้าปฏิบัติได้ดังนี้ ก็เท่ากับว่าเราได้ดำรงตนอยู่ในศิลธรรมอันดี มีความประพฤติชอบทั้งกาย วาจา และใจแล้ว  ที่มาข้อมูล :
  website: www.krookoi.co.cc  ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก

  66

  กระทู้

  4

  ผู้ติดตาม

  671

  เครดิต

  ผู้ดูแลระบบ

  Rank: 9Rank: 9Rank: 9

 • อารมณ์รายวัน
  ยิ้มแย้ม
  2012-9-9 22:13
 • เช็คชื่อแล้ว: 6 วัน

  [LV.2]Beginners

  โพสต์เมื่อ 2012-10-21 20:04:28 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
                คำปฏิญาณของลูกเสือไม่มีคำว่า "อย่า" หรือ "ต้อง" คือไม่มีการห้ามหรือบังคับแต่เป็นคำปฏิญาณหรือคำมั่นสัญญาที่ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาได้้กล่าวรับรองด้วยเกียรติของตนเอง และด้วยความสมัครใจ ส่วนกฎของลูกเสือได้กำหนดไว้เป็นกลาง เพื่อให้ลูกเสือถือเป็นหลักปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และโดยผู้บังคับบัญชาลูกเสือจะต้องเคร่งครัดในการปฏิบัติตามกฎของลูกเสือเป็นพิเศษ เพื่อบำเพ็ญตนให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ลูกเสือ
                คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ ทำให้้ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ รู้จักบำเพ็ญประโยชน์แก่ผู้อื่น มีระเบียบวินัย อยู่ในกรอบประเพณีอันดีงาม และไม่ก่อให้เกิดความยุ่งยากใด ๆ ในบ้านเมือง ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่าการลูกเสือเป็นกำลังสำคัญส่วนหนึ่งในการสร้างความมั่นคงให้แก่ประเทศชาติคำว่า "ปฏิญาณ" ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานแปลว่า "การให้คำมั่นโดยสุจริตใจ"ลูกเสือจะต้องสำนึกว่า เขากล่าวคำปฏิญาณด้วยความสมัครใจของเขาเอง อนึ่ง เขาจะต้องเข้าใจด้วยว่า ผู้จะเรียกได้ว่าเป็น "คนจริง" เพื่อให้ผู้อื่นนับถือหรือเชื่อถือได้นั้นจะต้องเป็นผู้รักษาคำพูด โดยเฉพาะที่เป็นคำปฏิญาณหรือคำมั่นสัญญาของตนกล่าวคือ ข้าสัญญาว่าจะทำอย่างไรแล้วต้องทำเหมือนปากพูดทุกอย่าง ดังคำปฏิญาณที่กล่าวว่า


                 ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า

                 ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
                 ข้อ ๒ ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ
                 ข้อ ๓ ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

  จากคำปฏิญาณข้อที่ ๑ นั้น แสดงให้เห็นว่าลูกเสือมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

                 ก. หน้าที่ต่อชาติ
                 ชาติไทย คือ แผ่นดินและน่านน้ำที่รวมกันเรียกว่าประเทศไทย ประกอบด้วยประชาชนพลเมืองที่รวมกันเรียกว่าคนไทย ธงชาติ เป็นเครื่องหมายแทนชาติ ฉะนั้น ธงชาติจึงเป็นสิ่งที่ควรแก่การเคารพเป็นหน้าที่ของลูกเสือทุกคน จะต้องแสดงความเคารพในโอกาสที่ชักธงขึ้นสู่ยอดเสา และเวลาชักธงลงจากยอดเสาพิธีชักธงชาติขึ้นสู่เสา หรือชักธงลงจากเสานี้ เป็นพิธีสำคัญอย่างหนึ่งของลูกเสือซึ่งจะต้องกระทำด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ชักธงลงควรถือว่าเป็นเกียรติที่ได้รับมอบหมายให้ทำงานนี้ และจะต้อง
  ระมัดระวังไม่ให้ส่วนหนึ่งส่วนใดของธงสัมผัสกับพื้นดินเป็นอันขาด ลูกเสือไม่ควรกระทำการใด ๆ ในอันที่จะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียแก่เกียรติของธงชาติ เช่น นำผืนธงไปปูพื้นเช็ดส่งของ หรือเหยียบย่ำ และกองไว้แทบเท้า ธงชาติไทยเรียกว่า "ธงไตรรงค์" แปลว่า ธงสามสี ลูกเสือควรจะทราบด้วยว่าแต่ละสีมีความหมายอย่างไร สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของธงชาติไทยคือ"เพลงชาติ" ลูกเสือและผู้บังคับบัญชาลูกเสือทุกคนจะต้องสามารถร้องเพลงชาติได้อย่างถูกต้อง

                 ข. หน้าที่ต่อศาสนา
                 ลูกเสือจะนับถือศาสนาใด ๆ ก็ได้ เพราะทุกศาสนาก็มีความมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือให้ให้บุคคลเป็นคนดี ได้แก่ การละเว้นความชั่ว กระทำแต่ความดี และทำใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์

                 ค. หน้าที่ต่อประมหากษัตริย์
                 ผู้กำกับลูกเสือพึงหาวิธีการต่าง ๆ ที่จะทำให้ลูกเสือสนใจในพระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริย์โดยเน้นถึงเวลาที่พระองค์ทรงอุทิศให้แก่บ้านเมือง และเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆทั่วราชอาณาจักรพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของชาติ เป็นที่รวมแห่งความเคารพสักการะและ
  ความสามัคคีของคนไทยทั้งชาติ นอกจากนั้น พระองค์ทรงเป็นพระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติด้วย

                  ง. การบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่น
                  การบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นเป็นหลักการสำคัญประการหนึ่งของลูกเสือและเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้
  การลูกเสือมีชื่อเสียง ได้รับการยกย่องจากประชาชนโดยทั่วไปแหล่งหรือโอกาสที่ลูกเสือจะบำเพ็ญประโยชน์
  นั้นควรเริ่มจากสิ่งที่ใกล้ตัวเด็กก่อนแล้วขยายออกไปตามวัยและความสามารถของเด็ก กล่าวคือ
                 ๑. บ้านของลูกเสือ ควรส่งเสริมให้เด็กทำงานในบ้านหรือบำเพ็ญประโยชน์ต่อครอบครัว เพื่อเป็น
  การเพาะนิสัยที่ดีให้แก่เด็ก
                 ๒. โรงเรียนหรือที่ตั้งกองลูกเสือ ผู้บังคับบัญชาลูกเสือควรส่งเสริมให้เด็กได้ทำงานเป็นประโยชน
  ์ต่อเพื่อน ต่อห้องเรียน ต่อโรงเรียนให้มากที่สุด โดยสอนให้ลูกเสือตระหนักว่างานเป็นสิ่งที่มีเกียรติ งานเท่านั้น
  เป็นเครื่องวัดคุณค่าของคน

                 กฎของลูกเสือ
                           ข้อ ๑ ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้
                           ข้อ ๒ ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ
                           ข้อ ๓ ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
                           ข้อ ๔ ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
                           ข้อ ๕ ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
                           ข้อ ๖ ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์
                           ข้อ ๗ ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ
                           ข้อ ๘ ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก
                           ข้อ ๙ ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์
                           ข้อ ๑๐ ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ

                 กฎของลูกเสือ ข้อ ๑๐ นี้ ได้ดัดแปลงมาจากกฎของลูกเสือข้อ ๑๐ ตามธรรมนูญของสมัชชา
  ลูกเสือโลกที่ว่า "ลูกเสือเป็นผู้สะอาดในทางความคิด วาจา และกระกระทำ"

                 ข้อ ๑. ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้
                 ลูกเสือที่แท้จริงถือว่าเกียรติของเขาสำคัญกว่าสิ่งใด เกียรติของเขาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ คนที่รู้จักรักษา
  เกียรติเป็นผู้เชื่อถือได้เสมอ เขาจะไม่กระทำสิ่งใด ๆ ที่เสียเกียรติ เช่น พูดเท็จกับผู้บังคับบัญชา หรือนายจ้าง
  หรือผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของเขา และเขาจะทำตัวให้เป็นที่นับถือของคนทั่วไป ในฐานะที่เป็นลูกเสือวิสามัญ
  ท่านต้องไม่ยอมให้สิ่งที่ยั่วยวนใจ ไม่ว่าจะลึกลับหรือรุนแรงเพียงไรมาชักจูงให้ท่านกระทำการใด ๆ ที่ไม่สุจริต
  หรือเป็นที่น่าสงสัย ท่านจะไม่ละเมิดคำมั่นสัญญาเป็นอันขาด

                 ข้อ ๒. ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ
                 ในฐานะเป็นพลเมืองดี ท่านจะต้องระลึกเสมอว่าท่านเป็นคนหนึ่งในคณะ หรือเป็นอิฐก้อนหนึ่งใน
  กำแพง ท่านจะต้องทำหน้าที่ของท่านให้ดีที่สุด และซื่อตรงกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับท่าน เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง
  นายจ้างของท่าน ท่านจะต้องไม่ทำลายเกียรติของท่านด้วยการเล่นไม่ซื่อ นอกจากนั้น ท่านต้องไม่ทำให้ผู้ที่
  ไว้วางใจท่าน ไม่ว่าชายหรือหญิงต้องผิดหวัง บรรพบุรุษของท่านได้ทำงานด้วยความเข้มแข็ง รบด้วยความ
  ทรหด และตายด้วยความองอาจ เพื่อรักษาบ้านเมืองไว้ให้ท่าน ขออย่าให้บรรพบุรุษของท่านมองลงมาจาก
  สวรรค์แลเห็นท่านเที่ยวเตร่ เอามือใส่กระเป๋าโดยไม่ได้ทำอะไรเพื่อบ้านเมืองเลย

                 ข้อ ๓. ลูกเสือมีหน้าที่กระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น
                 ลูกเสือจะพยายามให้ความเมตตากรุณา เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อประชาชนอยู่เสมอ ความคิดเห็น
  ของเขามีว่าคนทุกคนต้องตาย แต่ท่านควรจะทำใจของท่านว่าก่อนเวลาจากโลกนี้ไปตามวิถีทางของธรรมชาติ
  ท่านควรจะทำ ความดีบ้าง ฉะนั้น จงทำทันที เพราะท่านไม่รู้เลยว่าเมื่อใดท่านจะต้องล่วงลับไป

                 ข้อ ๔. ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคนและเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก
                 ในฐานะที่เป็นลูกเสือวิสามัญ ท่านจะต้องยอมรับรู้ว่าคนอื่นเป็นเพื่อนมนุษย์ และท่านต้องไม่รังเกียจ
  ความแตกต่างในเรื่องขาดความคิด วรรณะ ศาสนา หรือชาติบ้านเมือง ท่านต้องขจัดอคติของท่านและมองหา
  จุดดีของคนอื่น ส่วนจุดชั่วนั้นคนโง่ก็ย่อมวิจารณ์ได้ ถ้าท่านแสดงไมตรีจิตต่อคนชาติอื่นได้เช่นนี้ก็นับว่าท่านได้
  ช่วยก่อให้เกิดสันติภาพและไมตรีจิตระหว่างประเทศและมวลมนุษย์ชาติได้

                 ข้อ ๕. ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย
                 ในฐานะที่ท่านเป็นลูกเสือวิสามัญ ท่านจะต้องสุภาพและคำนึงถึงผู้หญิง คนแก่ เด็กและบุคคลทั่ว ๆ
  ไป แต่ยิ่งกว่านั้น ท่านจะต้องสุภาพต่อฝ่ายตรงข้ามกับท่านด้วย รวมความว่า ท่านจะต้องเป็นสุภาพบุรุษ คือผู้
  ปฏิบัติตามกฎแห่งการบำเพ็ญประโยชน์ของลูกเสือ

                 ข้อ ๖. ลูกเสือมีความเมตรากรุณาต่อสัตว์
                 สัตว์ทั้งหลาย มีความรักและหวงแหนชีวิตของตนยิ่งกว่าสิ่งใด ต่างก็ดิ้นรนต่อสู้เพื่อให้มีชีวิตอยู่รอด
  และปลอดภัยจากอันตราย ทุกชีวิตปรารถนาความสุข ความรัก ความอบอุ่น และการช่วยเหลือเกื้อกูล แต่เกลียด
  กลัวและหวาดระแวงต่อการล่วงเกิน เบียดเบียน และทำร้าย ภาระกิจสำคัญที่สุดของลูกเสือวิสามัญ คือการช่วย
  เหลือผู้อื่นให้พ้นจากความทุกข์ และการบริการผู้อื่นให้ได้รับความสุข ดังนั้น ลูกเสือวิสามัญทุกคน จึงควรเป็นผู้
  ที่มีความรักและความเมตตากรุณาต่อสัตว์ด้วย

                 ข้อ ๗. ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ
                 ในฐานะที่เป็นลูกเสือวิสามัญ ท่านย่อมบังคับตนเองและเต็มใจเชื่อฟังคำสั่งของพ่อแม่ ครู อาจารย์
  นายหมู่ และผู้กำกับลูกเสือ โดยชอบด้วยเหตุผล ไม่มีการโต้แย้ง ชุมชนที่มีวินัยดีเป็นชุมชนที่มีความสุขที่สุด
  แต่วินัยต้องเกิดมาจากภายใน มิใช่ถูกบังคับจากภายนอก ดังนั้น การปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่นจึงเป็นสิ่ง
  ที่มีคุณค่ามาก

                 ข้อ ๘. ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความลำบาก
                 ในฐานะเป็นลูกเสือวิสามัญ คนอื่น ๆ จะคอยมองดูท่านและคิดอยู่เสมอว่าท่านคงจะไม่หัวเสียและ
  จะยืนหยัดต่อสู้ด้วยความเข้มแข็งและร่าเริง อดทนในเมื่อมีเหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้น

                 ข้อ ๙. ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์
                 ในฐานะท่านเป็นลูกเสือวิสามัญ ท่านจะมองไปข้างหน้าและจะไม่ยอมเสียเวลาหรือเสียเงินสำหรับ
  ความสุขสำราญในปัจจุบัน แต่จะใช้โอกาสนั้น เพื่อให้ได้บรรลุความสำเร็จในหน้าที่ที่ท่านกระทำทั้งนี้เพื่อว่าจะ
  ได้ไม่ต้องเป็นภาระแก่ผู้อื่น แต่กลับจะเป็นการช่วยเหลือผู้อื่นได้อีกด้วย

                 ข้อ ๑๐. ลูกเสือประพฤติชอบด้วยกาย วาจา ใจ
                 ในฐานะที่ท่านเป็นลูกเสือวิสามัญ ท่านต้องมีใจสะอาด คิดแต่เรื่องที่เป็นมงคล สามารถควบคุมสต
  ิและจิตใจของตนเองไม่ให้ฟุ้งซ่านใน รูป-รส-กลิ่น-เสียง-สัมผัส และของมันเมาจนเกินกว่าเหตุ ท่านต้องเป็นตัว
  ของท่านเอง และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้อื่น ในทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านคิด-พูด และกระทำโดยเฉพาะท่านควรมีสัมมา
  อาชีวะ คือ ต้องมีอาชีพที่สุจริตเพื่อความสุขของตนเองและสังคม
  ผู้ให้ย่อมเป็นที่รัก
  คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

  ขึ้นไปด้านบน